1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางสาวกันตินันท์ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางอณิษฐา ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางบุญตา ดวนสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธาน
2 นางปิยะนุช วันศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางบรรจง พิลาภา ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการและเลขานุการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นายนครชัย ประทุมชาติ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวนิลุบล มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
6 0036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาววิไลวรรณ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางภัทร์ธนัญ สามสี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการและเลขานุการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1 นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวสวนิต บุญลี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1 นางเพ็ญประภา ตั้งม่น ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธาน
2 นางราตรี หงษ์จุมพล ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางสาวอทิตยา พันธ์แก่น ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางกุลภัสสร์ สายพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางสาวสมจิตร วงษ์โคตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางราตรี หงษ์จุมพล ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางรจิรา จิตรบรรจง ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว ประธาน
2 นางวัชราภรณ์ ผาปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
3 นางนงคราญ จันทุมา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางพรรณปวีย์ สาระพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางสาวอุบล รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นางสมควร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
2 นางสาวกันตินันท์ เคารพ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
14 0762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1 นางดารณี กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
17 0787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1 นางวิลาวัลย์ พันยงค์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
18 0788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1 นางวิลาวัลย์ พันยงค์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
19 0823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1 นางทิวาวรรณ วันดี ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางอัษฎา ปุ่นโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวผจงจิต โทวาท ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นายชำนาญ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
6 นางละอองจิตร ศรีมันตะ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นายชำนาญ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางละอองจิตร ศรีมันตะ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นายชำนาญ ตั้งมั่น ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายธีรภัทร สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายสิริศักดิ์ แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางพิสมัย ทองโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5 นางศุภานัน เหลืองงาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางละอองจิตร ศรีมันตะ ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางระพีพร หงษ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นางระพีพร หงษ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธาน
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นางสาวฐิติรัตน์ ศุภพิพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางนันท์นภัทร ประพานศรี ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นางสุวลักษณ์ ภูสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นางเพ็ชรัตน์ แห่งธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นางสาวสุกัญญา ทัพรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางระพีพร หงษ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธาน
2 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางสนิท อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางระพีพร หงษ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
13 0789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1 นางสาวฐิติกานต์ กันตรง ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายอภิวัฒน์ บางใบ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
14 0790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1 นางสาวฐิติกานต์ กันตรง ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายอภิวัฒน์ บางใบ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
15 0791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1 นางสาววนิดา โสดาธาตุ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นางสาวนันทิดา โพธิสาร ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
16 0792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1 นางผ่องศรี ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธาน
2 นายสันตชัย แห่งธรรม ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
17 0820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1 นางระพีพร หงษ์วิเศษ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย ประธาน
2 นางนุชนาถ พิมอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางนันท์ภัทร ประพานศรี ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
18 0821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางสาวพรนภา องอาจ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวรัตนา ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
19 0822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1 นายแผน โสดาโคตร ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางสาวพรนภา องอาจ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวรัตนา ชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางจารุวรรณ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางลัดดา บุษภาค ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นางพัณณ์ชิตา เนียมมูล ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางณัฎฐ์วริน เวียงนนท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวคนึงนิจ บัวศรียอด ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5 นางวิไลวรรณ หอนตะคุ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
6 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นางสาวทัศนีย์ คมใสย์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางสาวพรรณพร ดวงคำ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ประธาน
2 นางชรัญญา บานฤทัย ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางบุญตา ดวนสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นางชรัญญา บานฤทัย ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย ประธาน
2 นางชรัญญา บานฤทัย ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางจิตสุดา เสมอศรี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการและเลขานุการ
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางวาสนา ริตตา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางสาวกิตติยา จันทร์พวง ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายมานะ อำภาพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นายประกิต งามวิไล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
6 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นายประกิต งามวิไล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
4 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นายปรีชา เป้ทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
6 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายประกิต งามวิไล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
5 นายปรีชา เป้ทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
6 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
7 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายบัญญัติ ลาภบุญ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
3 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นายประกิต งามวิไล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
5 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
6 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
7 นายอุดม รัตนบุรี ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายสาทิศ ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวอรอนงค์ ผุยพรม ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
4 นายภานุวัฒน์ บุญราช ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายประกิต งามวิไล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
6 นายประยงค์ วิชาดี ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายนาวิทย์ ภูมาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางมาลา นวลแย้ม ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางสาวกรรณิการ์ จันบัวลา ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
3 นางกันยารัตน์ จันทเสน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางอรทัย กองสิน ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางวราภรณ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางวราภรณ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นายนาวิทย์ ภูมาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางวัชราภรณ์ ผาปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นายนพดล อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางวัชราภรณ์ ผาปรางค์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นายนพดล อุตรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางหนูเพียร ชัยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
2 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางไพบูรณ์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) ประธาน
2 นางสาวสุกาญจน์ดา คำผาลา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางสาวภัคธินันท์ คำมุงคุล ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
4 นางจันทร์สร ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางจริยานุช แอกทอง ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสาวพิรมญา สุริพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวเบญจภรณ์ บุญทศ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
4 นางสาวพรฤทัย ราชภักดี ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการและเลขานุการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางมยุรี ภักเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางจารุวรรณ์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 นางลัดดา บุษภาค ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นายบุญส่ง ก่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายทรงฉัตร บุญเสริม ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธาน
3 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางสาวฐิติพร จำมี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นายบุญส่ง ก่อแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายทรงฉัตร บุญเสริม ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง รองประธาน
3 นางสาวฐิติพร จำมี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางสาวกรกวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางสาวกรวรรณวงษ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
5 0816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
5 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
4 นายณัฐพงษ์ เพริดพราว ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
5 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นางสาวศิริวรรณ สายชมภู ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นางสาวศิริวรรณ สายชมภู ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นางจุฬารัตน์ ทาราศรี ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายสถาบัน แวววงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
4 นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
5 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
6 นางสาวรสลิน ธีระบุตร ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายสถาบัน แวววงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5 นางจุฬารัตน์ ทาราศรี ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
6 นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายสุเพียบ นาคคำ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการ
4 นายสถาบัน แวววงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
5 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
6 นางจุฬารัตน์ ทาราศรี ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
5 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร พนักงานราชการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการและเลขานุการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นายคณพศ ขำผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นายสมพรต ทองยุ้น ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
5 นางสาวทักษภร โสวัน ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
6 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายคณพศ ขำผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายคณพศ ขำผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายบัวผัน กุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางศรีไพล แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
4 นางสมใจ ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นายคณพศ ขำผา ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางอัมราพร แสนเทพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวธัญสุดา ทัพใจหาญ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางอัมราพร แสนเทพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาวธัญสุดา ทัพใจหาญ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
5 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาวธัญสุดา ทัพใจหาญ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางอัมราพร แสนเทพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางอารยา บุญโฮม ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวธัญสุดา ทัพใจหาญ พนักงานราชการโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการ
4 นางอัมราพร แสนเทพ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
5 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
6 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายบุญชอบ อรุณรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน ประธาน
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายสมศรี สายสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายสมศรี สายสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายสมศรี สายสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายสมศรี สายสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ ประธาน
2 นายศิริ สืบหล้า ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
3 นางผ่องพรรณ บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการและเลขานุการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
51 0793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นายธนารักษ์ เพ็ชรเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางสาวภาวิณี รักษาพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นางสาวเรวดี จันทร์เติม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวพิชชากรณ์ คณะนา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
2 0795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางสาวภาวิณี รักษาพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
3 นางสาวเรวดี จันทร์เติม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
4 นางสาวพิชญากรณ์ คณะนา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
3 0796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นางสาวเรวดี จันทร์เติม ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
3 นางสาวภาวิณี รักษาพล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
4 นางสาวพิชญากรณ์ คณะนา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
4 0800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางพชญา เฌอร์กิจ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นางสาวณัฐริยา จันทร์ทัย ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
5 0801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1 นางพันทิพย์ แป้นชุมแสง ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางสาวปัศญาณีย์ บัวไข ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
6 0802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางสาววิยะดา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการและเลขานุการ
7 0803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางสาววิยะดา บุญเฟรือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
3 นางสาวปัศญาณีย์ บัวไข ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
8 0810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นางสาวกฤษณา ยอดเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางจิรัตน์ติกร ศรีสุรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
5 นายกีรศักดิ์ เสาว์ปา ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
9 0811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1 นางนฤมนต์ ปูพะมูล ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริคำ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นางสาวกฤษณา ยอดเอื้อ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
4 นายกีรศักดิ์ เสาว์ปา ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
10 0812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายทวีวัฒน์ สุพล ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสาวศิราณี ยืนหาญ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 นายพิชิต วันศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย ประธาน
2 นางสาวศิราณี ยืนหาญ ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสนิท อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นางสาวเสาวนีย์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางสนิท อาจกล้า ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาววันดี คำแสนราช ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาววันดี คำแสนราช ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางวชิราภรณ์ บุญเลี้ยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาววัลวลี สิตพงษ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ กรรมการและเลขานุการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว ประธาน
2 นางวชิราภรณ์ บุญเลี้ยง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางสาววันดี คำแสนราช ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางสาววันดี คำแสนราช ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
3 นายอรรถพล สืบบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นางสาวหัทยา พร้อมพรม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการ
4 นางมานิดา ชิดดี ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
4 0251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1 นายป้อง นามบุตร ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ประธาน
2 นายกฤติเดช แย้มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการ
3 นายสมจิต ชาภักดี ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นายประเวสน์ พนมใส ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 นายสีไพ ศิลบุตร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นายประเวสน์ พนมใส ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ประธาน
2 นางวาสิณี เห็มวัง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นายประเวสน์ พนมใสย์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) รองประธาน
3 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
4 นายพชญา เฌอกิจ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางวาสิณี เห็มวัง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวพชญา เฌอกิจ ครูโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางวาสิณี เห็มวัง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวกนกอร คูณสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
7 0018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง กรรมการ
2 นายศตนันท์ พันสีเงิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
8 0019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นางวันทา ศรีตระกูลรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง ประธาน
2 นายศตนันท์ พันสีเงิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านชำม่วง ประธาน
2 นางยุภาวดี ชาญศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
3 นายนิธินันท์ วรรณา ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นายนิธินันท์ วรรณา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวพชญา เฌอกิจ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านร่องตาซุน กรรมการและเลขานุการ
11 0026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นายประเวสน์ พนมใส ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวกิตติยา เสิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางวาสิณี เห็มวัง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสาวกิตติยา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการและเลขานุการ
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางกรรณิการ์ มั่นชาติ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นางเสวียน ไชยปัญญา พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางเกศฎา สุขเสน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางรุจิราภรณ์ เครือบุตร ครูโรงเรียนบ้านผือ กรรมการ
5 นางสาวสุพัฒน์ตรา เครือบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ กรรมการ
6 นางสาววรนุช ศรเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางสอิ้ง เพชรสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นางสาวปทุมมา แสงสาย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการ
3 นางสาวยุพิน อินทร์โสม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโนนเปือย กรรมการ
4 นางพรรณผกา สุขพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านละลายมีชัย กรรมการ
5 นางปรมา พันธุ์คำ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
6 นางอุราภรณ์ มิ่งสอน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
7 นางรำไพ ประวัน ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
8 นางสาวอรุโณทัย ซาเสน ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
9 นางรัญจวน งามวิไล ครูโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการและเลขานุการ
15.เรียนรวม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ประธาน
2 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
3 นางหนูเพียร ชัยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางกำไลวรรณ หอมจะบก ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ประธาน
2 นางปุณยนุช ยวนใจ ครูโรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) กรรมการ
3 นางหนูเพียร ชัยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) กรรมการและเลขานุการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสมควร กลมพันธ์ ครูโรงเรียนชนะใช้กิจการ ประธาน
2 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการ
3 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการและเลขานุการ
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางมยุรี ภักเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านผือ ประธาน
2 นายนิวัฒน์ รูปใหญ่ ครูโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด กรรมการ
3 นางจริยานุช แอกทอง ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นางจารุวรรณ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย กรรมการและเลขานุการ
17.เรียนรวม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง ประธาน
2 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางสาวปราณี มีพันธ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจานเลียว กรรมการ
5 นางละมุน ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายทองดี ชื่นตา ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายทองสุข แถมศิริ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นายอภิรักษ์ สุระโส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย กรรมการ
4 นางละมุล ป้อมพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นางสาวทักษภร โสวัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านชำแจงแมง กรรมการ
3 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
4 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
5 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายจักรกฤษณ์ เทียมจิตร ครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง ประธาน
2 นายนันทวุฒิ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นายสำเริง เห็มวัง ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
4 นางจันทร์จีรา ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการและเลขานุการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสุบิน ชื่นชาย ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสาวปวีณา รากวงษ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง กรรมการ
3 นางพัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย ครูโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการ
4 นายจตุพงศ์ สาบุตร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น กรรมการและเลขานุการ
18.เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวนารี สีสดดี ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางมณีรัตน์ พันธ์ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการ
3 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า ประธาน
2 นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการ
3 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายถาวร ยี่สุ่น ครูโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ประธาน
2 นายนิรุตต์ แสวงนาม ครูโรงเรียนบ้านสามเส้า กรรมการ
3 นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน ครูโรงเรียนบ้านโดนอาว กรรมการและเลขานุการ
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม