#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วาสนา ใจกล้า
2.เด็กหญิง ภาณุมาศ ปัญญา
3.เด็กหญิง ปาริฉัตร พรมพวง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง บุญญาพร อินแก้ว
2.เด็กชาย ธวัชชัย ไชยโย
3.เด็กชาย เมธา กุก่อง
4.เด็กชาย นิชคุณ ยิ่งชาติ
5.เด็กหญิง น้ำทิพย์ อาสม
6.เด็กชาย ธนพัต กุจะพันธ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย สุธร อัตพงษ์
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ภาณุภัทร จารุสันต์
2.เด็กหญิง ปิยะธิดา ยิ่งชาติ
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ แสงแก้ว
2.เด็กหญิง ชมพู่ ธงชัยพงษ์พัฒนะ
3.เด็กหญิง สุชาวดี ไชยบุญเรือง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ศุภิญญา จิรังดา
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ชนน์นิภา อ่อนทรวง
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุชาดา ย่อมพันธ์
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ มั่นชาติ
3.เด็กหญิง นิภาพร ถ้วนครบ
4.เด็กหญิง ชไมพร แซ่ซิ่น
5.เด็กหญิง ฮันซาร่า คาน
6.เด็กหญิง นันธิชา ชุมต้น
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
3.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย รัตนากร คุ้มแก้ว
2.เด็กหญิง ชุติมา วันสุข
3.เด็กหญิง ธนพร ยินธนานนท์
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชินศรี
2.เด็กหญิง พรทิพา วันสุข
3.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย พชร ชุมซะ
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง เพ็ชรรีย์ พันธ์ทอง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
12 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อาทิตย์ ชินศรี
2.เด็กหญิง พุทธิดา อัตพงษ์
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ณัชนนท์ ยมรัตน์
2.เด็กหญิง รุ่งไพลิน บรรณชาติ
1.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2.นางสาว ลลิตา โภคพันธ์
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย วรากร จำปาแดง
2.เด็กหญิง สุภาวิดา คณิต
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สารมะโน
2.เด็กหญิง ญานิกา ผลาพร
1.นาย สุธร อัตพงษ์
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ธนกร จิตหมั่น
2.เด็กหญิง วริยา ปะวันนา
3.เด็กชาย ราชันย์ องอาจ
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
2.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย พชรพล ทองคำ
2.เด็กชาย วชิระ เตียงตั้ง
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุรัตน์ มั่นชาติ
2.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย วรลภย์ องอาจ
2.เด็กชาย ฐิติพงศ์ วันเฉลิม
1.นาง บุษปวัน อ่อนทรวง
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทองคำ
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง พิมพิกา วันสุข
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีเดช
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุภวัทน์ ทองเต็ม
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
25 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ธนกฤต หอมคำ
2.เด็กชาย ณรากรณ์ อัตพงษ์
3.เด็กชาย ชนินทร วันสุข
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
26 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0.00
-
-
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ฆโนทัย พวงเพ็ชร
2.เด็กหญิง ปริมประภา สีดา
3.เด็กหญิง สร้อยฟ้า กาญจนะชาติ
1.นาง ปรมา พันธุ์คำ
2.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ยุทธพิชัย ใจเครือ
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง นริศรา ยิ่งชาติ
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
29 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง พิชชาพร หิงทอง
2.เด็กหญิง ขนิษฐา มั่นชาติ
1.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
2.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ภาวินี ปะวันนา
2.เด็กหญิง อรธิดา แซ่ซิ่น
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รุ่งนภา เอี่ยมทรัพย์
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สิงหา เนียมคำ
2.เด็กชาย วีระศักดิ์ นารีพล
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
63.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุภิชชา จันทร
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
34 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ทิวาวรรณ หวนคนึง
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
35 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรัญญา ชมบุญ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
36 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
2.เด็กหญิง อรจิรา พรมแดง
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
2.เด็กชาย ณัชพล สีสา
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม