#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง เนตรนภา คำมล
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ วงศ์จอม
1.นางสาว ยุพิน อินทร์โสม
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชอบกล้า
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นางสาว ยุพิน อินทร์โสม
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
65.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย ปัณณธร ประดับศรี
2.เด็กหญิง อรอนงค์ ยาอินทร์
1.นาง รัตนา ศรีพอ
2.นาย สมัย ศรีพอ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย อดิศร ชูคำมั่น
2.เด็กหญิง รุ่งทิวา แก่นงาม
1.นาย สมัย ศรีพอ
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี พระประฐม
2.เด็กหญิง นิติยา ราชโสภา
1.นาย สมัย ศรีพอ
7 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง พัชริน เกษหอม
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง ดวงสุรีย์ เทพราม
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง ศรีเกต แก้วบัวเคน
1.นางสาว ยุพิน อินทร์โสม
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ คำเบ้า
2.เด็กหญิง ธันยธร คำเบ้า
3.เด็กหญิง อาทิตญา ฐานอภิวัฒน์
1.นางสาว ดวงขวัญ แก้วมณี
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง วิลดา ทองสุทธิ์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ทองแดง
3.เด็กชาย สุวิจักรณ์ มีศรี
1.นางสาว ดวงขวัญ แก้วมณี
2.นาง นารีรัตน์ พานทอง
12 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง นรากร พระประฐม
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
13 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา แก่นงาม
1.นางสาว ยุพิน อินทร์โสม
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
72.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง อังคณา ศรีอ่อน
1.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม