#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ณัฐณะ ฉุนหอม
2.เด็กชาย อนุพงศ์ บุตรมะณี
1.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย อิทธิกร ประสิทธิ์
1.นางสาว อุบล รัตนะ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นิรมัย เกตรัตน์
1.นางสาว อุบล รัตนะ
4 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.17
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
2.เด็กชาย ชินพงศ์ กายะชาติ
1.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ จำมี
2.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพรต วิลา
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
3.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
1.นาง สนิท อาจกล้า
2.นาย นพดล อุตรักษ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย วรพล วิลา
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย สิทธินนท์ สุวรรณะ
2.เด็กหญิง ภิราพร จันทะศรี
1.นางสาว พิรมญา สุริพล
2.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นภัสสร สายเส็ง
2.เด็กหญิง อัญชิษฐา วันคาร
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดวงจันทร์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นิภาพร คืนผล
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ แสงทอง
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นางสาว กนกอร คูณสุข
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ กายชาติ
2.เด็กหญิง พุธิชา เครือชัย
1.นาย อนุวัฒน์ ดวงจันทร์
2.นางสาว กนกอร คูณสุข
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สโรชา ยุวพรม
1.นาย อนุวัฒน์ ดวงจันทร์
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย สิงหรัฐ พลแสน
2.เด็กชาย ธีรภัทร กายะชาติ
3.เด็กชาย วริทธิ์ธร ดีกันดก
1.นาย นพดล อุตรักษ์
2.นางสาว ปทุมมา แสงสาย
14 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา มิตรศิริกุล
2.เด็กหญิง ณัฐชา บุตรมณี
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ มาลัย
1.นางสาว ปทุมมา แสงสาย
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
15 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นันท์ณภัสวัล โทชัย
2.เด็กหญิง อรปรีดา แข็งกล้า
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
16 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พุธิชา เครือชัย
2.เด็กหญิง ลลิตา จันทร์ศรี
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
2.นาง จันทร์สร ศิริพันธ์
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อาจสอน
2.เด็กชาย คมสันต์ เครือชัย
1.นาง วชิราภรณ์ บุญเลี้ยง
2.นาย นิธินันท์ วรรณา
18 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุธางคุ์รัตน์ วันคาร
2.เด็กหญิง ประภัสรา เปล่งปลั่ง
3.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พลแสน
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นางสาว สุกัญญา ทัพรัตน์
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ไลลา แก้วดี
2.เด็กหญิง รัญชิดา จินดาชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
2.นางสาว สุกัญญา ทัพรัตน์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กายะชาติ
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
21 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธญาณ์ ย่อมพันธ์
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
22 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง สุทธิตา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนาภา ผลจันทร์
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
23 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
2.เด็กหญิง พัชรพร พาลี
1.นางสาว กฤษณา ยอดเอื้อ
2.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
24 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
1.นางสาว สุกัญญา ทัพรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม