#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย สุรเดช มูลคำ
2.เด็กชาย นพดล โปร่งกลาง
3.เด็กชาย ณรงค์ เรืองศรี
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นางสาว ปราณี มีพันธ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ภูภูมิ สุภาพันธ์
1.นาง บรรจง พิลาภา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พีรดา พรหมมะ
1.นาง บรรจง พิลาภา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
67.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สิรินรัตน์ ศรีลาวงศ์
2.เด็กหญิง วรนุช วงษ์ใน
3.เด็กหญิง วรรณวิสา บำรุงนา
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สุพรรษา วรรณวัลย์
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ปริพันธ์
3.เด็กชาย อานนท์ มุลลี
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ธนบดี ขุนภักนา
2.เด็กชาย สมโชค ลาพันธ์
3.เด็กชาย กรวิชญ์ จันทชัย
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาย พงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง อโนมา นิวาท
2.เด็กหญิง รุ่งนภา พงษ์รัตนโสภณ
3.เด็กหญิง รจนา กุงไธสง
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย สหกรณ์ พิมภู
2.เด็กหญิง ปัทมาพร แพงมา
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ณัฐพล เสนาพันธ์
2.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
3.เด็กหญิง วรนุช วงษ์ใน
4.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ปริพันธ์
5.เด็กชาย อานนท์ มุลลี
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย วรพันธ์ กันตรง
2.เด็กหญิง อภิญญา ทุมนาค
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ชยพล ลีนะวัต
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ศรีลาวงศ์
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปฏิพล แสงยศ
2.เด็กชาย สุรชัย แสนสุข
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง รัญจาน งามวิไล
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย จิราเมธ ถาวร
2.เด็กชาย ธีรเดช ประทุมสูตร
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง รัญจวน งามวิไล
14 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ธาดาฤทธิ์ นิวาส
1.นางสาว ปราณี มีพันธ์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย กิตติศักดิ๋ ช่างภาระดิษฐ์
1.นางสาว บุษราคัม จินาวัลย์
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง เพียงใจ วงษ์สุภา
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง วิภาส พานพรม
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ อุทธาธรณ์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
20 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ กันตรง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ นิลแสง
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทชัย
1.นาง รัญจาน งามวิไล
2.นางสาว ปราณี มีพันธ์
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สุภาดา นาคชัย
2.เด็กหญิง วรกานต์ บุญเย็น
3.เด็กหญิง วิลาวรรณ วงษ์ใน
1.นาง รัญจาน งามวิไล
2.นาง บรรจง พิลาภา
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย พิพัฒน์ อุดร
2.เด็กชาย นาคินทร์ แก้วแก่น
1.นาย ประกิต งามวิไล
2.นาง รัญจวน งามวิไล
23 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ปรายฟ้า ทองปริน
1.นาง สนธยา เพิ่มบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม