#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ภานุพันธ์ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย ธนกร จันเลาะ
2.เด็กชาย วรานันทน์ อ่อนคำ
3.เด็กชาย ธนวัฒน์ ผิวเหลือง
4.เด็กชาย อิทธิกร ร่วมสุข
5.เด็กชาย ยศวรุตย์ หยองเอ่น
6.เด็กชาย รุ่งสุริยา บุญพรม
1.นาย พิชิต วันศรี
2.นาง มาลา นวลแย้ม
3.นาง วัชราภรณ์ ผาปรางค์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง อรอนงค์ ยันยงค์
2.เด็กหญิง ปิยธิดา วิมาลย์
3.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
1.นาง ลัดดา บุษภาค
2.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ณัฏฐรินีย์ ศรีระทัด
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ตรีรัตน์ สุทธิสิทธิ์
2.เด็กหญิง วิชิตา แก้วยงค์
1.นาง ลัดดา บุษภาค
2.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิญช์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ปาลิตา เมาหวล
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย ทักษิณ พันธ์มะลี
2.เด็กชาย ภักคินัย พันธ์เพชร
3.เด็กชาย สมพร กงล้อม
1.นาง ลัดดา บุษภาค
2.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง พรปวีณ์ วรรณเดช
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย จิรายุ เต่าลอย
2.เด็กชาย พรประทาน หาญสิงห์
3.เด็กชาย ภูวนัย จับจิตร
1.นางสาว ณัฐรินทร์ โททอง
2.นางสาว มยุรี อินวิถี
10 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ณัฎฐิการ ทรงกลด
2.เด็กหญิง ธัญกร คะนอง
3.เด็กชาย เหนือฟ้า ศรีษะ
1.นางสาว ณัฐรินทร์ โททอง
2.นางสาว ลลิตา พรหมวันดี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง สุนิทา เมาหวล
1.นาง ลัดดา บุษภาค
12 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง อริยา คงราช
2.เด็กหญิง ศิรภัสสร ทองขาว
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
2.นาง ลัดดา บุษภาค
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง แพรวา ดีดวงพันธ์
2.เด็กหญิง สกาวเดือน คำไชโย
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิญช์
14 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย น่านฟ้า ศรีษะ
1.นางสาว เบญจภรณ์ บุญทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม