#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชยาภรณ์ นวนกลิ่น
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
4 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ยุพิณ ปิยะมาต
2.เด็กชาย ประกาศิต วะลุนธรรม
1.นางสาว ภัทราพร พิมพ์พร
2.นางสาว อนัญญา หอมคำ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย เกรียงศักดิ์ สิงห์คร
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เมาลิชาติ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย วิษณุกร พันธ์ยา
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อำนวย ขวัญยืน
2.เด็กชาย ธนยศ แก้วโพธิ์
3.เด็กชาย จีรัฐติกุล มูลมะราช
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว บุปผา มูลคำ
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
2.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
3.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย ขุนทอง
4.เด็กชาย กัลธนกร เกตุทอง
5.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุนประโคน
2.เด็กชาย ณัฐชนน กลมพันธ์
3.เด็กชาย ณัฐภัทร สารสาตร
1.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
2.นางสาว บุปผา มูลคำ
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง สุภัสษร ปั้นประสม
2.เด็กหญิง ชุติมา ศรีลาชัย
3.เด็กหญิง บุญยานุช นวนแย้ม
1.นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
2.นางสาว บุปผา มูลคำ
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ปฐพี พันธ์ยา
2.เด็กชาย ปาราเมศ มั่นพุด
1.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
2.นางสาว อนัญญา หอมคำ
14 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิศาชล ทิพศร
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
15 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
16 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง จันทิมา กุมารสิทธิ์
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม