#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุ่มพล
2.เด็กหญิง ภานิชา คำเหลือ
3.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ทัพรัตน์
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย อิทธิกร มั่นยืน
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ แก้วธรรม
3.เด็กชาย อนุชา พรมอ่อน
1.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
2.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ พร้อมสันเทียะ
1.นาง อณิษฐา ทองเพชร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ศิรามณี แสนสุข
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สุกัญญา บัวชม
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง วราภรณ์ บุญสูง
2.เด็กหญิง ณัฐฏธิดา โคตรวงษา
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
2.นาง อณิษฐา ทองเพชร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ณัฐชนน ไพรเตี้ย
2.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อใชย
3.เด็กหญิง เกวลิน เงินสา
4.เด็กหญิง สิรารมย์ เทียนอ่อน
5.เด็กหญิง กมลเนตร พรหมอ่อน
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นางสาว ศิริดานันท์ จูมสีมา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ เนียมจิตร
2.เด็กหญิง รดามณี คำใส
3.เด็กหญิง สุขกันยา เสาะหาได้
4.เด็กหญิง โสรญา แทนหอม
5.เด็กหญิง เอมิกา ปานเหลา
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย คุณาวุฒิ แทนหอม
2.เด็กหญิง พิชราพร กันทอง
1.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
2.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย รุ่งโรจน์ สหราโช
2.เด็กชาย ธนภัทร ศิริพงษ์
3.เด็กชาย ไชยา ทองแท้
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
11 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง จรรยาพร แทนเครือ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
12 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย บงกช แทนหอม
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย ปวริศ พรมโสภา
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง ชมพูนุช บุญพอ
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง กมลนัทธ์ พรหมอ่อน
1.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง พรชิตา เสาะหาได้
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง จิณัฐตา วันทอง
2.เด็กหญิง อรทัย สิมลี
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง เพ็ญประภา ตั้งมั่น
18 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย กวีวัธน์ วัตตะกุมาร
2.เด็กชาย รัชชานนท์ พรมอ่อน
3.เด็กหญิง สุรีพร พรมรินทร์
1.นาง พรรณผกา สุขพันธ์
19 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง กัลยาณี ภุ่มรินทร์
1.นาง อณิษฐา ทองเพชร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม