#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทำจันทร์
1.นางสาว นันทิดา โพธิสาร
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย อภินัฐพล แก้วธรรม
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา เชื้อพันธ์
1.นางสาว กรรณิการ์ จันบัวลา
2.นาง ยุภาวดี ชาญศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม