#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
77.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรียาดา แช่มชื่น
1.นางสาว สวนิต บุญลี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชนากัญจน์ นาคใหญ่
2.เด็กหญิง ญาณินี สีเหลือง
1.นางสาว สวนิต บุญลี
2.นาง สุบิน ชื่นชาย
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง เกวลิน อินธิแสง
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนิสา จักรไชย
1.นางสาว สวนิต บุญลี
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ธีระนัน สายจันทร์
1.นาย ปรีชา ศรีแก้ว
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วาสนา นาคอ่อน
1.นางสาว สุภัททา จุไร
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ภัสกร สิงห์ซอม
1.นางสาว สุภัททา จุไร
8 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ถิรวิทย์ นาคยอง
2.เด็กหญิง จันจิรา นาคใหญ่
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
2.นาง สุบิน ชื่นชาย
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง วิภาดา วงค์เณร
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม