#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สิรินภา คำมะสอน
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
1.นางสาว นิลุบล มิ่งขวัญ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปริญญา สุขศรี
1.นางสาว นิลุบล มิ่งขวัญ
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย คฑาวุฒิ มานะที
2.เด็กชาย สริตา คำดี
3.เด็กหญิง วรกานต์ สมวงค์
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อัษฐากร แสงงาม
2.เด็กชาย สราวุฒิ พันธุ์ท้าว
3.เด็กชาย ศุภวัฒน์ ภูโสภา
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิวรนันท์ หมั่นจิตร
2.เด็กหญิง เพชรณิชา พรหมคุณ
3.เด็กหญิง พัชรดา อุ่นจิตร
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาย สมศรี สายสุพรรณ
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ บุญมั่งมี
2.เด็กชาย นัทชา พราไพล
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาย สำรวย ชื่นใจ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ไชยสิทธิ์
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล กองทอง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อนุชา กงใจ
1.นาย คำพูน พรมมาศ
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ทิชา กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ธนายุทธ คำจริง
1.นาย เกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
2.นาย คำพูน พรมมาศ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อัษฐาพร แสงงาม
2.เด็กหญิง นิราภรณ์ ศรเพ็ชร
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย พงศกร จันทร์ลา
2.เด็กชาย ณัฐกร สิงห์ซอม
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย สุวิจักขณ์ เขียวอ่อน
2.เด็กชาย รติพงศ์ ทีบุญมา
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
15 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ ทองลือ
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สิรภัทร รัตนกุล
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศราวุธ นิลแสง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
1.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศุภโชค สาดตรา
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพ็ทรินทร์ หาญพังงู
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พัชราภา ไชยชนะ
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ธีร์ปพน บุตรโท
2.เด็กชาย ปิติพล สุดสุข
3.เด็กชาย ทรัพย์ทวี ศรีเรือน
1.นางสาว รวมพร ไชยภักดี
2.นางสาว ดาริญา ดวงแก้ว
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง รัตนากร จันทรบุตร
2.เด็กหญิง นันทิชา แสงหิรัญ
3.เด็กชาย นาวิก สายสุนา
1.นางสาว สุพัฒน์ตรา เครือบุตร
2.นางสาว ดาริญา ดวงแก้ว
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ไชยรัตน์
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุภัตตรา อนันต์
1.นาง ปิยะนุช วันศรี
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย คุณานนท์ หนสาย
2.เด็กชาย สุรพล ตั้งใจสุข
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
28 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา ทรงกลด
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ธรรมชาติ
1.นาง ณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง วัชรียา เนียมจิตร์
2.เด็กหญิง แววมณี ตั้งใจสุข
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
96.50
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พรพิกา ตรีชายรัมย์
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย เอกพล ไชยสิทธิ์
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
32 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ดารามณี จินาวัลย์
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
33 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร ดาดวง
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม