#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
73.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย กีรติ นวนคำ
1.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ธนพร พูนแก้ว
2.เด็กหญิง อพิชาดา นวลแย้ม
1.นางสาว สมจิตต์ วงษ์โคตร
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ชนม์นิภา เจริญศรี
1.นาย ทองดี ชื่นตา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุพัตรา คำแพง
1.นาย จำลอง รัตพันธ์
5 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย กนกพล ฉัตรทันต์
1.นาง นางนิรันดร โคภพันธ์
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ณัฎฐากร แก้วพิลา
2.เด็กหญิง บัญฑิตา ชัยนวล
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นาง กาญจนา สังขะทา
7 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
77.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง สุพัตรา มีลาภ
2.เด็กหญิง ชนชนก จำนิล
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นาง กาญจนา สังขะทา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม