#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ธนากร สีวะโสภา
2.เด็กชาย ชนะชัย จิรังดา
3.เด็กชาย จิลลาภันทร พงษ์เกษ
4.เด็กชาย พัฒนพงศ์ บุบผาสังข์
5.เด็กหญิง สุพรรษา พวงพัว
6.เด็กชาย กิตติกร ศิลาคำ
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
3.นาย คณพศ ขำผา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญขันธ์
2.เด็กหญิง นัทธิดาภรณ์ บุบผาสังข์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ วันยอด
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชาภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กิตติชัย กงซุย
2.เด็กชาย ธนกร ชาภักดี
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง กุลนิภา ประจันทร์
1.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ปภัสสร ป้องชนะ
1.นาง พันทิพา ศรีสุข
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง นวพรรษ วันเฉลิม
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
2.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ สีแสง
2.เด็กหญิง สุจิรา วันยอด
3.เด็กหญิง อภิสรา บุญสืบ
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
2.เด็กหญิง วรรณวิสา เลือดกระโทก
3.เด็กชาย ณัฏฐกร บุญมาเรือง
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ญาณิสา บาอินทร์
2.เด็กหญิง ปภัทรสรณ์ กุมภวงค์
3.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
1.นาง พัณณ์ชิตา เนียมมูล
2.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ถีรวัฒน์ พิมพ์พงค์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดิอินทร์
1.นางสาว พรนภา องอาจ
2.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศิรินาฎ เนียมมูล
2.เด็กหญิง วริศรา หวานสูงเนิน
3.เด็กหญิง ยิ่งลักษณ์ บุตรดีแพง
4.เด็กหญิง เกศรา เปล่าจันทร์
5.เด็กหญิง มธุริน ทองสา
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุธาศิณี แก้วชะอุ่ม
2.เด็กหญิง บุญธิดา บาอินทร์
3.เด็กหญิง ศุกลภัทร เนี่ยมมูล
4.เด็กหญิง อาริษา ประเสริฐ
5.เด็กชาย สถิตคุณ แทนเครือ
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว ฐิติพร จำมี
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธิดา เนียมมูล
2.เด็กชาย เตชินท์ วงษ์ใหญ่
3.เด็กหญิง ศศิวิมล เขียวอ่อน
4.เด็กชาย สุริยา ดารา
5.เด็กชาย อาทิตย์ พันแก่น
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ระพีพรรณ ดาวใสย์
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุณิสา หวลคนึง
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองแกะ
3.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พิทักษ์ชัย สมจิตร
2.เด็กชาย กฤษฎา สมนึก
3.เด็กชาย อิทธิพล สมภาวะ
1.นาง อารยา บุญโฮม
2.นางสาว ดารุณี ดวงดี
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ปวีณา สมภาวะ
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง พาขวัญ ดาดวง
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สานพันธ์
1.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
2.นาย คณพศ ขำผา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรวรินทร์ โคสา
2.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง มานิดา ชิดดี
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อดิเทพ ประยศ
1.นาง อารยา บุญโฮม
23 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีสุวรรณ
2.เด็กหญิง อริญา พรหมมา
3.เด็กหญิง สุวนัน วันสุข
1.นางสาว ฉันทนา แย้มทรัพย์
2.นางสาว ฑิฆัมพร จันทะคำแพง
24 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ปพน เพิ่มทอง
2.เด็กหญิง รัชนีกร เมาหวล
3.เด็กหญิง กัญญาภัทร ทูคำมี
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ วิลา
2.นาง นิชาดา นาคมี
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง วันเพ็ญ อัตพงษ์
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย คูณเดช พันมะลี
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วใส
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยง
2.นางสาว ฐิติพร จำมี
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธัญธิดา วิลา
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง สุปรียา โยธา
2.เด็กชาย ศักดารักษ์ พลชัย
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ไผท คงศรีลา
29 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ วันเจริญ
2.เด็กหญิง แก้วกัลยา อริกุล
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นาง พันทิพา ศรีสุข
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย อัครเดช เอี้ยงกันหา
1.นางสาว ปัศญาณีย์ บัวไข
31 คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พัชรพล วันเจริญ
1.นางสาว พรนภา องอาจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนบ้านโดนอาว
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม